Христо Йорданов Рашенов

Христо Рашенов е роден към 1850 год. в семейството на дюл­герин. Заедно с баща си живял дълго време във Влашко, но често се връщал в Дряново. В Румъния дружил с революци­онно настроени емигранти и някои видни комитетски дейци, между които и с Христо Ботев. Интелигентен младеж, той се поставил на разположение на революционното дело и след събранието в Гюргево бил изпратен на революционна рабо­та в Търновски окръг. Рашенов отначало се движел открито из Дряново, но после, когато турската власт взела да се ин­тересува повече от неговата дейност, той бил принуден да се укрива у различни къщи – у Колчо Бончев, Иван Енчев Тъпанарчев, Стойко Чука, както и у някои роднини. По време на двумесечното си пребиваване в Дряново Рашенов се поста­вил изцяло на разположение на местната революционна ор­ганизация, подпомагал и подтиквал членовете й да се гот­вят по-усилено за въстание.

източник:дряново-да-бъде.com, връзка към цялата статия - линк