Чети‎ > ‎

Чета на Ефта Македонеца

Споменават я всички съвременници и изследователи на Сръбско-турската война, както и някои от участниците в четите, но почти липсват сведения за бойния път и дейността й.
Наброявала е 85 доброволци. През август 1876 г. е била в района на Зайчар. Войвода й бил Ефтим Трайчев Филипов — Ефта Македонеца, роден през 1842 г. в Ресен, Македония, по професия народен лечител и дребен търговец. Той по-късно участвал и в Българското опълчение, I дружина, и в Македонския доброволчески батальон по време на Сръбско-българската война. След Освобождението живял в Кюстендил.

Лит.: Абаджиев, В. Цит. съч., с. 40; Братанов, Хр. Цит. съч.;
ЦДА НРБ, ф. 686, oп. 1, а. е. 401.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов